STT Tiêu đề Thời gian
1 THÔNG BÁO Tổ chức ĐHĐCĐ 20230601 01/06/2023
2 THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHĐCĐ NĂM 2023 01/06/2023
3 GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐTN NĂM 2023 01/06/2023
4 BCTC hợp nhất Quý 1.2022. TETS 28/10/2022
5 Báo cáo tài chính quý 3/2022 27/10/2022