Tin tức cổ đông

CN, 02/12/2017 - 23:46

Thông báo về việc mất Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Trần Ngọc Sửu.Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng thông báo này nếu chúng tôi không có thông tin về tranh chấp, khiếu nại liên quan, Công ty sẽ tiến hành thủ tục cấp lại sổ cho cổ đông Trần Ngọc Sửu theo quy định.

CN, 02/12/2017 - 23:02

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu t­ư xây lắp và vật liệu xây dựng Đông Anh xin thông báo đến toàn thể quý cổ đông biết về dự đại hội đồng cổ đông th­ường niên năm 2015

Trang