THÔNG BÁO (Vv: Cấp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông)

Thông báo về việc mất Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Trần Ngọc Sửu.Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng thông báo này nếu chúng tôi không có thông tin về tranh chấp, khiếu nại liên quan, Công ty sẽ tiến hành thủ tục cấp lại sổ cho cổ đông Trần Ngọc Sửu theo quy định.

Tải về tại đây

 

Share