Thông báo về việc huỷ đăng ký chứng khoán tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Cổ đông tải về xem tại đây

Share