Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền năm 2020

Cổ đông tải về xem tại đây

Share