Thông báo họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu t­ư xây lắp và vật liệu xây dựng Đông Anh xin thông báo đến toàn thể quý cổ đông biết về dự đại hội đồng cổ đông th­ường niên năm 2015 nh­ư sau:  

 

I- Thành phần tham dự :

- Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần tại Công ty cổ phần đầu tư­ xây lắp và VLXD Đông Anh có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 31 tháng năm 2015.

      - Ng­ười được cổ đông uỷ quyền tham dự hợp pháp theo đúng quy định của điều lệ công ty.

      - Các ông (bà) là thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc công ty và khách mời.

 

II- Thời gian đại hội :   Khai mạc vào 8 h 00 phút ngày 20 tháng 4 năm 2015 (Thứ hai)

 

III- Địa điểm tổ chức đại hội :                     Hội tr­ường công ty

                                    Tổ 8 - Thị trấn Đông Anh – Huyện Đông Anh – Thành phố Hà Nội .

 

IV-Nội dung thông qua tại đại hội :  

 1- Báo các kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và phương hướng SXKD năm 2015.

 2- Báo cáo công tác quản trị của HĐQT năm 2014 và phương hướng phát triển Công ty năm 2015.

 3 - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014.

 4- Phương án phân chia lợi nhuận sau thuế: trích lập các quỹ và cổ tức cho cổ đông năm 2014 và dự kiến mức lợi nhuận, cổ tức năm 2015.

 5 - Thông qua một số tờ trình của Hội đồng quản trị trình đại hội cổ đông thông qua.

 

V-Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự đại hội:

* Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức đại hội và bố trí chỗ ngồi, đề nghị quý cổ đông xác nhận tham dự đại hội cho Công ty:

 - Thời gian đăng ký: Từ 8h00 ngày16/4/2015 đến hết 16h30 phút ngày 19/4/2015.

 - Cách thức đăng ký: Cổ đông hoặc ng­ười đ­ược uỷ quyền tham dự đại hội vui lòng đăng ký trực tiếp với Phòng hành chính công ty theo số điện thoại: 04.38835200 hoặc FAX về số 04.38832502 hoặc gửi đăng ký qua đường bưu điện theo địa chỉ: Công ty cổ phần đầu t­ư xây lắp và vật liệu xây dựng Đông Anh - Tổ 8, Thị Trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội .

* LƯU Ý :

 - Cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo giấy mời họp, đến trước giờ khai mạc để nhận phiếu biểu quyết tại đại hội. Đối với trường hợp được uỷ quyền dự họp, đề nghị mang giấy uỷ quyền và chứng minh nhân dân của mình .

 - Thông báo này và các tài liệu của cuộc họp được đăng tải trên website: www.domatco.vn

 - Gửi bản đăng ký dự họp cần ghi rõ: Họ và tên cổ đông, mã cổ đông, số điện thoại.

                        ( Người dự họp được uỷ quyền thì gửi kèm theo giấy uỷ quyền, mẫu giấy ủy quyền ở file đính kèm )

 

Thông tin về tổ chức đại hội xin liên hệ :

Công ty cổ phần Đầu tư, Xây lắp &VLXD Đông Anh

Người liên hệ: Ông Hoàng Đình Bình - Thư ký công ty

- Địa chỉ : Tổ 8- Thị Trấn Đông Anh–Hà Nội

- Điện thoại: 043.9655624; DĐ: 0913289260

                      Trân trọng thông báo !

                         Đông Anh, Ngày 06 tháng 4 năm 2015

NƠI NHẬN :

- Toàn thể cổ đông, BKS.

- Lưu HĐQT,VP công ty

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Vũ Hữu Tuynh

(Đã ký) 

 

Share