Thông báo chốt danh sách TC ĐHĐCĐ TN2019

 

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ, XÂY LẮP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÔNG ANH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 113 CV/CT

Đông Anh, ngày 08 tháng 03 năm 2019

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông
 

 

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

 

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

 

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư, Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đông Anh

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Đầu tư, Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đông Anh

Trụ sở chính: Tổ 8, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, TP Hà Nội

Điện thoại: 043.8832378/8832175 Fax: 043.8832502

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư, Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đông Anh.

Mã chứng khoán: TDA

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: Đại chúng chưa niêm yết

Ngày đăng ký cuối cùng: 05/4/2019

1. Lý do và mục đích:

Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

2. Nội dung cụ thể:

Tổ chức đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

+ Đối với cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: Công ty không có loại cổ phiếu này

- Thời gian thực hiện: Dự kiến thực hiện ngày 25 tháng 4 năm 2018. Thời gian cụ thể Công ty sẽ gửi thư mời đến Cổ đông và đăng trên website của Công ty.

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty CP Đầu tư, Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đông Anh – Tổ 8, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, TP Hà Nội.

- Nội dung họp: Thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và của Công ty.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty CP Đầu tư, Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đông Anh - Tổ 8, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, TP Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hoangthithuan272@gmail.com

 

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- SGDCK HN;

- Lưu Cty.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)

(Đã ký)

LÊ VĂN NGHĨA

 

 

Share