Thông báo của HĐQT Số: 229/TB-HĐQT Các nội dung lấy ý kiến bằng văn bản thuộc thẩm quyền đại hội đồng cổ đông đã được thông qua

Tải về xem tại đây

Share