Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Updated 19/04/2018
 

STT

LOẠI TÀI LIỆU

 

1

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ 2018

Tải về

2

Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền

Tải về

3

Nội dung chương trình họp

Tải về

4

Mẫu phiếu biểu quyết

Tải về

5

Mẫu thẻ biểu quyết

Tải về

6

Dự thảo quy chế tổ chức ĐHCĐ

Tải về

7

Báo cáo của Hội đồng quản trị

Tải về

8

Báo cáo của Ban Tổng giám đốc

Tải về

9

Báo cáo của Ban Kiểm soát

Tải về

10

Tờ trình 01 ( Phê duyệt kết quả SXKD 2017 )

Tải về

11

Tờ trình 02 ( Kế hoạch SXKD 2018 )

Tải về

12

Tờ trình 03 ( Phân chia lợi nhuận 2018 )

Tải về

13

Tờ trình 04 ( Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2018 )

Tải về

14

Tờ trình 05 ( Thù lao HĐQT 2018 )

Tải về

15

Tờ trình 06 ( Thông qua quy chế quản trị Công ty )

Tải về

16

Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Tải về

17

Dự thảo Biên bản đại hội

Tải về

18

Dự thảo Nghị quyết đại hội

Tải về

 

 

 

 

Share