Nghị quyết số 268/NQ-ĐHĐCĐ về việc thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 06 nội dung

Tải vè xem tại đây

Share