Nghị quyết của HĐQT số: 185/NQ-HĐQT về việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Hồng Quang giữ chức Tổng Giám đốc Công ty

Share