Hợp quy hợp chuẩn

Giấy chứng nhận hợp quy số 140/2019/DNSX-VLXD

Chứng nhận SP phù hợp Quy chuẩn QCVN 16:2017/BXD 

 

Giấy chứng nhận tiêu chuẩn số SP 333/8.19.16

 Chứng nhận SP phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN 4434:2000.

 

Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng số HT 208/8.19.16

Chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng của Công ty phù hợp với yêu cầu

của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015/ISO 9001:2015 

 

 

Share