DỰ THẢO (QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BKS VÀ QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ)

Cổ đông tải về xem tại đây

Share