Nghị quyết của HĐQT số: 172/NQ-HĐQT về việc giao công tác phụ trách điều hành, người đại diện theo pháp luật của Công ty đối với Ông Nguyễn Hồng Quang

Share